Dokumenty

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 ... 1874» Dalej»     » Pokaz slajdów

Ładowanie...

Reskrypt i instrukcje przesłane z kancelarii Króla Augusta III dla
Benedykta Skarbka Ważyńskiego i Wawrzyńca NagórskiegoAugust Trzeci z Bożey Łaski Król Polski Wielki Xię Litki (Litewski), Ryuski, (Ruski),
Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołynski, Podolski, Podlaski, Inflantski,
Smolenski, Siewierski, y Czernichowski, a Dziedziczny Xiąże Saski y Elektor.

Urodzonym Benedyktowi Skarbkowi Wazynskiemu Skarbnemu Wl. Lit. Wawrzencowi Nagorskiemu Surrodatowi Ziem X. Ż. Komissarzom naszym Wiernie Nam miłym, Łaskę naszą Królewską. Urodzeni Wiernie nam mili. Jak prędko tylko z Przechodów Woysk Rossyiskich dało się nam słyszeć, że mimo zakazy surowe od zwierzchności dane, aby z wszelką skromnością Zołnierz przy regularney Płacy Ciągnący, żadney obywatelom tak w Koronie, jako y w Wielkim Xwie Litkim nie czynił przykrości, tak gdy doszla Nas Wiadomość o Skargach na niektórych z tegosz Woyska Rossyiskiego Żołnierzy, zaraz z Oycowskiego Naszego ku pomnożeniu Dobra Pospolitego starania, nieomieszkaliśmy udać się do Dworu Petersburskiego w tey mierze, y otrzymawszy tę deklaracya, że wszystkie Krzywdy poczynione Obywatelom, czy li to w Koronie, czy li w Wielkim Xstwie Litkim Kassa Dworu Peterburskiego zastempować będzie, y dla tego Kommisarze do Uznania Krzywd y Uczynienia satysfakcyi zesłani nieodwłocznie będą, naznaczyliśmy do uznania tychże Krzywd przez Woyska Rossyiskie poczynionych z Korony Urodzonego............ Sufczynskiego Obwoźnego Polnego Kor. z W. X. Lit. Urodzonego............ Slicena (?)............ osobliwym Instrumentem od Nas naznaczonych Kommissarzow naszych, iednak kiedy Xwo Żmkie Proźbą swoią odezwało się do Nas, że życzy sobie osobnych mieć Kommissarzow, Więc znaiąc Wierności Waszych w Usługach Publicznych wszelką przezorność za żywamy, teraz osób Waszych, azebyście Wierności Wasze w Charakterze Komissarzów od nas zesłani Jntractu Miesiąca Maia w tym Roku ziechawszy do Miasta Rosien skargi samego X. Ż Obywatelow wysłuchali, y tam umowiwszy się z Komissarzami Rossyiskiemi iak o mieyscu tak o Dniu zaczęcia Kommissyi, oneż według wydaney osobney z Kancellaryi Naszey Instrukcyi, przy dopomnieniu się o prędką ukrzywdzonym stysfakcyą kontynuowali y zakonczyli nietykaiąc nic Skarg Obywatelow Koronnych, y Innych Prowincyi W,odztw Ziem y P,tow W. Xs. Lit., ponieważ na Jch proźbę osobnych destynowaliśmy Kommissarzow. Uczynicie te Wierności Wasze dla zaszczytu swego w usłudze Publiczney y Łski naszey. Dan w Warszawie Dnia XIX. Miesiąca Marca Roku Pańskiego MDCCLVIII Panowania Naszego XXV Roku. Unius absentia non obstante Augustus Rex.

L. L.


Jozeff Dulęba J Królewskiey Mci Pieczęci WWX Lit. Sekretarz
Reskrypt JK Mci do Urodzonych Kommissarzow z Xstwa Ż. Destynowanych względem dochodzenia Satysfakcyi od Woysk Rossyiskich Ukrzywdzonym.

Jnstrukcya Urodzonym Benedyktowi Skarbkowi Ważyńskiemu Skarbnemu W.K.Lit. Wawrzyncowi Nagorskiemu Surrogatowi Ziem. X. Ż. Dochodzenia satysfakcyi przechodem Woysk Rossyiskich Ukrzywdzonym z Kancellaryi WX. Lit. Dnia XIX. Miesiąca Marca. Roku Pańskiego MDCCLVIII. Dana.
1mo Urodzeni Kommisarze X.Ż. Umowić z Sobą powinni Dzien przyiazdu do Rosieyn Miasta, y oblatowawszy Instrument chrakteru swego Komissarskiego w Xięgach czy li Grodzkiey czy li Magdeburyi według zwyczaiu, iaki kray tamten wyciąga, powinni się obwieścić Primoribus Xstwa tego, czy li listami czy li przyzwoitym jnszym sposobem, sine conventiculo ad hoc designando, donosząc oraz ze iako staraniem Oycoskym J.K.Mci P.N. Mił. Są naznaczeni od Dworu Petersburskiego Kommisarze do Likwidowania pretensyi y szkod, które popełniły Woyska Rossyiskie przechodami swemi pod Kommendą Generała En Choste Aproxyna, tak y JK.Mć Pan Nasz Miły naznaczył Jch za Kommissarzow ktorzyby wspolnie z Kommissarzami Rossyiskiemi Ukrzywdzonych skarg słuchali, szkody miarkowali, y o Satysfakcyą niezawodną od Kommissarzow Rossyiskich dopominali się.
2doMinistrowie Rossyiscy już są uwiadomieni o tey JK.Mci P. N. Mił.dyspozycyi a zatym napiszą do Dworu swego aby Conformiter Jch Kommissarze byli Instructi.
3tioUrodzeni Kommissarze mogą się na tey Kommissyi obadwa razem znaydować, albo tylko ieden alterius absentia non obstante, iak tego będzie wyciągała potrzeba.
4toNiżeli się zacznie Kommissya, trzeba ułożyć porządnie Regestr szkod mieysce wyznaczywszy gdzie się stała, y z którey Kommendy Krzywda, aby to wszystko porządnie było spisane przed zaczęciem Kommisyi.
5toGdy potrzeba wyciągać będzie przeniesienia Jurysdykcyi lub zlimitowania Actus powinna na to z Kommissarzami Rossyiskiemi zayść umowa.
6toPonieważ Jnsza wyszła Kommissya, do Jnnych Prowincyi y Wudztw y Ptów WX. Lit. Tedy Urodzeni Kommisarze same tylko Skargi X.L. słuchać powinni.
7moModus Ligui dationis Pretensyi Ukrzywdzonych iaki ma być, trudno ma się obiaśnić, gdyż to prudentia Urodzonych Kommissarzow supplere powinna, czy li przez Jnkwizycye, czy li per Juramenta.
8vo Respektem satysfakcyi Ukrzywdzonym o czasie solutionis naybarziey umowić się trzeba, aby w odwłokę nie szła.
9noPonieważ ta Dworu Rossyiskiego zaszła Deklaracya na poczynione Szkody przez Woyska pod Komendą Generała Aproxyna będące, więc o te krzywdy dopominać się, Respektem zaś nowych krzywd iuż poczynionych przez teraznieysze Woysk przechody, dopioro po uspokoionych tamteyszych rozgowor, y ieżeli by niebyli Jnstrucli Kommissarze do słuchania skarg z teraznieyszego marszu pochodzacych, to nie wchodząc w dalsze kontestacye, konnotować tylko u Siebie Skargi teraznieyszych Woys Rossyiskich przechody poczynione, y o tym wszystkim donosić Ministrom W. X. Lit. Jako y (…) kommissyi y prac swoich

Na Własne JK. Mci Pana Naszego Miłościwego Roskazanie

L. L.

Józeff Dulęba JK. Mci Pieczęci WWX. Lit. Sekretarz


Nazwa plikuaugust_trzeci_do_benedykta_skarbka_wazynskiego_1758_rok.jpg
Rozmiar pliku457.92k
Wymiary2000 x 815
Link doSkarbek Ważyński Benedykt (Różne)

» Pokaż wszystko     «Przegl. «1 ... 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 ... 1874» Dalej»     » Pokaz slajdów