Związek: Ważyński Ignacy Apolinary / Ważyńska Rafalina z d. Kowalewska

i 8 sier. 1841


 

» Arkusz rodzinny    

Ładowanie...

Akt ślubu
Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska


Pisownia jak w oryginale.
Nr37
Działo się w Mieście Płocku dnia dwudziestego siódmego Lypca ( osmego Sierpnia) Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku; o godzinie ósmey zrana.- Wiadomo czyniemy że w przytomności świadkow: Wielmożnych Konstantego Mostowskiego obywatele w Wsi Tchorzu obwodzie i Gubernii Płockey zamięszkałego, lat dwadzieścia cztery- i Juliana Dziewanowskiego obywalela w Wsi Cekanowie obwodzie tymże zamięszkałego, lat Dwadzieścia siedm maiących._ Na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockiem, przed Xiędzem Hilarem Zawadzkiem Proboszczem tegoż Kościoła, zawarte zostało Religyinie Małżeństwo Między Wielmoznym Ignacem Apolinarem dwóch Jmion Ważyńskiem kawalerem Urzędnikiem Urzędu Municypalnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamięszkałym, urodzonym tu w płocku, z Wielmożnych Antoniego niegdy Kassyera Kassy prefektoralney, Płockiey, i Agnieszki z Wysockich Małżonków Ważyńskich, oyca iuż zmarłego Matki zaś dotąd żyiącey, i tu w Płocku zamięszkałey, lat dwadzieścia ośm maiącym.- a Wielmożną Panną Rafaliną corką Wielmożnych frańciszka Sekretarza Sekcyi Ekonomiczney Rządu Gubernialnego Płockiego, i Balbiny z Ważyńskich Małzonków Kowalewskich, oboyga dotąd żyiących i tu w płocku zamięszkałych, lat ośmnaście miesięcy dziewięć liczącą, w Wsi Sulnikowie obwodzie Pułtuskim Guberni Płockiey Parafii Gzy zrodzoną a teraz tu w płocku przy Rodzicach zostaiącą.- Małzeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach ośmnastym dwudziestym piątym Lipca i pierwszym sierpnia roku bieżącego w parafii Płockiey Rzymsko Katolickiey.- Zezwolenie tak ze strony Rodzicow Nowo zaślubioney, iako też i z strony Matki Wielmożnego Jgnacego Apolinarego Ważyńskiego, iako obecnych przy tymże akcie Małżeństwa ustnie było oświadczone.- Tamowanie Małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney.- Akt ten stawaiącym i Swiadkom przeczytany i przez tychże został podpisany.-
X. Hilary Zawadzki proboszcz płocki
Ignacy Ważyński Rafalina Kowalewska
Konstanty Mostowski świadek Julian Dziewanowski swiadek


Nazwa pliku1841_wazynski_ignacy_apolinary_id_181_i_rafalina_kowalewska_id_192_sl.jpg
Rozmiar pliku80.63k
Wymiary328 x 500
Link doZwiązek: Ważyński/Ważyńska (F91) (Ślub)

» Arkusz rodzinny