Skarbek-Ważyńska Józefa (imię zakonne - Joanna)

Skarbek-Ważyńska Józefa (imię zakonne - Joanna)

Kobieta 1746 - 1832  (86 lat)

Info o osobie    |    Mapa wydarzenia    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Skarbek-Ważyńska Józefa (imię zakonne - Joanna) 
  Urodzenie 1746  Murowana Oszmianka (Мураваная Ашмянка), Białoruś Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Chrzest 1746  Murowana Oszmianka (Мураваная Ашмянка), Białoruś Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Płeć Kobieta 
  Koleje losów Przed rokiem 1771 wstąpiła do zakonu św. Bazylego i tam przybrała imię Joanna. W 22 roku życia osiadła w klasztorze w Wilnie, gdzie jako przełożona służyła Bogu przez 48 lat. 
  Status społeczny szlachta 
  Testament / Oświadczenie woli Zapis 
  Skarbek Ważyńska Józefa<br>Akt woli
  Skarbek Ważyńska Józefa
  Akt woli

  Akty izdavaemye Vilenskoiu kommissieiu dlia razbora drevnikh aktov, Tom 9

  Roku tysiąc siedmset siedmdziesiątego pierwszego, miesiąca Januarii siódmego dnia.
  Na rokach ziemskich woiewodztwa Wileńskiego, w roku teraznieyszym tysiąc siedmset siedmdziesiąt pierwszym po Trzech Królach do sądzenia przypadłych, porządkiem prawa pospolitego w mieście ikmci Wilnie in solito iudiciorum loco odprawuiących się - przed nami Franciszkiem Czyżem - prezydentem, Ignacym Horodeńskim - sędziami, Felicyanem Zmiiowskim - pisarzem, urzędnikami ziemskiemi woiewodztwa Wileńskiego - comparentes personaliter w Bogu przewielebna ieymć panna Krystyna Kowzanowna - starsza, Rozalia Godycka - wikarya, Ludowika Jeleńska - konsultorka, Joanna w zakonie Ważyńska, a na świecie Józefa, imieniem swoim y imieniem całego konwentu Wileńskiego świętego Bazylego wielkiego, opowiadali, prezentowali y przyznali oraz ad mentem konstytucyi, na seymie coronations zeszłey, w protokoł zapisowy przyznań y aktykacyi ingrossowany, podpisami rąk swoich roborowali, dobrowolny wieczysto kwitacyiny, rzeczny, nigdy nieporuszony zapis swóy w.w.i. Pannom Maryanie z Nagurskich Ważyńskiey - podkomorzyney Oszmiańskiey matce, Antoniemu - sędziemu grodzkiemu powiatu Oszmiańskiemu, Ignacemu - podkomorzycowi Oszmiańskiemu Ważyńskim, braci rodzonym, dany, służący y należący, który ustnym y oczywistym swym stwierdziwszy zeznaniem prosili nas sądu, ażeby pomieniony zapis ze wszystką w mim wyrażoną rzeczą był do xiąg ziemskich spraw wieczystych woiewodztwa Wileńskiego przyięty y wpisany. Jakoż my sąd, ony przyiąwszy, w xięgi wieczyste ziemskie Wileńskie wpisać zalecili, który wpisując słowo do słowa tak się w sobie ma:

  Krystyna Kowżanowna - starsza, Rozalia Godycka - wikaria, Ludowika Jeleńska - konsultorka, Józefa na świecie, a w zakonie Joanna Ważyńska - zakonica oyca świętego Bazylego wielkiego, imieniem moim y całego konwentu Wileńskiego tegoż zakonu świętego Bazylego, iako aktorka, czyniemy wiadomo, y iawno wyznawamy, komu by o tym teraz y w przyszły czas będącego wieku ludziom wiedzieć należało, tym naszym dobrowolnym wieczysto kwitacyinym zrzecznym, a nigdy nieporuszonym zapisem w. w. i. Panom Maryanie z Nagurskich Ważyńskich - podkomorzyney powiatu Oszmiańskiego matce, Antoniemu - sędziemu grodzkiemu powiatu Oszmiańskiego y Ignacemu - podkomorzycowi powiatu Oszmiańskiego Ważyńskim, braci rodzonym, danym na to, iż ia Joanna Ważyńska za wolą y zrządzeniem naywyższego Pana przyiąwszy sukienkę zakonu oyca świętego Bazylego wielkiego w klasztorze Wileńskim, z hoyności y szczodrobliwości matki y braci moich, tak w wyprawie y iako też y w gotowych pieniadzach, należytym będąc ukontentowaną wydziałem y zupełną odebrawszy na mnie spadającą część, z takowego uspokoienia pomienionych w. i. Panów Maryanne z Nagórskich Ważyńską matkę- podkom. Oszmian., Antoniego - sędziego grodzkiego powiatu Oszmiańskiego, y Ignacego podkomorzego powiatu Oszmiańskiego Ważyńskich, braci rodzonych moich, imieniem moim y imieniem całego konwentu naszego zakonu oyca świętego Bazylego wielkiego wiecznie kwituię, aktorstwa y dziedzictwa do dobr oyczystych macierzystych, spadkowych, przypadkowych y iakim kolwiek prawem na mnie przypaść mogących, zrzekam się, ceduję y ustępuię, żadney salwy y akcessu, regressu, tak od osób miłościwey matki dobrodziki, braci moich, iako też do pomienionych dobr ichmciów sobie y całemu konwentowi Wileńskiemu zachowuię, a wszelkiego turbatora, praetensora naszym własnym kosztem y staraniem u wszelkiego sądu y prawa, wespół z następuiącemi zakonnikami, zastępować, ewinkować, zobowiązuię się. Na dotrzymanie tego wszystkiego, zarękę ważność rzeczy wynoszącą zakładaiąc, w naruszenie każdy sąd y urząd do odpowiadania razem z następuiącemi zakonnikami, determinuię, gdzie stanąwszy nie roszcząc od niźszego do wyższego sądu appellacyi rosprawę przyiąć, zaręki troiakie zapłacić, y wszelkim wyrokom sądowym podlegać submituię się. I natośmy dali ten nasz dobrowolny wieczysto kwitacyiny zrzeczony zapis z podpisem rąk naszych y w. ichmciów panów pieczętarzów, od nas ustnie y oczewisto uproszonych. Pisan w Wilnie roku tysiąc siędmset siedmdziesiatego pierwszego miesiąca Stycznia piątego dnia.

  U tego kwitacyinego zapisu podpisy rąk tak samych ww. aktorek, y iako też wielmożnych ichmć panów pieczętarzów temi się wyrażaią słowy: Krystyna Kowżanowna - zakonnica świętego Bazylego wielkiego, starsza konwentu Wileńskiego; Rozalia Godycka z. s. B. w. wikaria kon. Wileń.; Ludowika Jeleńska, zakonu świętego Bazylego wielkiego konsultorka konwentu Wileńskiego; Joanna Ważyńska z. ś. B. w. Proszony pieczętarz od w Bogu przwielebney ieymć panny Krystyny Kowżanowny - starszey, w. i. pp. Rozalii Godyckiey wikaryi, Ludowiki Jeleńskiey konsultorki, Joanny Waźyńskiey w zakonie, a na świecie Józefy, qua aktorki, do tego wieczysto kwitacynego, zrzeczonego zapisu na rzecz w nim wyrażoną w. i. Panom Maryannie z Nagurskich Ważyńskiey - podkomorzynie Oszmiańskiey matce, Antoniemu - sędziemu grodzkiemu powiatu Oszmiańskiego, Ignacemu - podkomorzycowi Oszmiańskiemu, braciom rodzonym Ważyńskim, danego podpisuię się Franciszek Czyż - prezydent ziemski woiewództwa Wileńskiego. Ustnie oczewisto proszony pieczętarz od osób wyż wyrażonych do tego kwitacyinego, zrzeczonego zapisu podpisuię się Ignacy Horodeński - sędzia ziemski woiewództwa Wil. mp. Ustnie y oczewisto proszony pieczętarz od osób wyż wyrażonych do tego wieczysto kwitacyinego zrzeczonego zapisu podpisuię się: Felicyan Zmiiowski - pisarz ziemski woiewództwa Wileńskiego. - Który to takowy kwitacyiny wieczysto zrzeczony zapis, za ustnym y oczywistym onego przez wyż wyrażone osoby zeznaniem, iest do xiąg ziemskich spraw wieczystych woiewództwa Wileńskiego przyięty y wpisany.

  Zgon 11 list. 1832  Wilno, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Pogrzeb Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją 
  Skarbek Ważyńska Józefa a w zakonie Johanna<br>Tablica nagrobna w taboryskim kościele, pow. oszmiański
  Skarbek Ważyńska Józefa a w zakonie Johanna
  Tablica nagrobna w taboryskim kościele, pow. oszmiański


  Na płycie nagrobnej czytamy:
  „ANTONI SKARBEK WAŻYŃSKI Podkomorzy ptu Oszmiańskiego Fundator Kościoła Tabor.
  Urzędnik 46-letni. Mąż który Rozumem i Sercem Utrzymał się na tey Wysokości do którey ducha ludzkiego wznosi nauka Religii Chrystusowey.
  Umarł roku 1813 czerwca 2 dnia, mając lat 72.
  Grób Jego Spocznienia przed Wielkim Ołtarzem, z lewej strony tegoż grobu siostra jego
  JOHANNA WAŻYŃSKA Z.S.B.W. Przełożona 48-letnia Klaszt. Wilensk. Mądra Pobożna i pokorna.
  Umarła Roku 1832 Listop. 11 d maiąc lat 86. Proszą o 3 pozdrow. Anielskie”.
  Odsłuchaj:<a href='https://www.radio.bialystok.pl/reportaz/index/id/122226'><font color='blue'> 
Perła Taboryszek' - historia kościółka w Taboryszkach</font></a><br>Przeczytaj:<a href='https://kurierwilenski.lt/2018/07/04/pamiatka-rodu-wazynskich-w-taboryszkach-kosciol-pw-sw-michala-archaniola/'><font color='blue'> Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła</font></a>
  Odsłuchaj: Perła Taboryszek" - historia kościółka w Taboryszkach
  Przeczytaj: Pamiątka rodu Ważyńskich w Taboryszkach – kościół pw. św. Michała Archanioła

  Taboryszki to niewielka wieś w malowniczej części Litwy, gdzie Polacy stanowią większość. Prawie 80 procent mieszkańców to Polacy. 10 procent stanowią Litwini, pozostała część mieszkańców to Rosjanie i Białorusini.
  Przyjechać tu warto z kilku powodów: są tu pozostałości dworów, wspaniałe krajobrazy, zanurzoną w przeszłości polskość, ślady malarki Anny Krepsztul, a przede wszystkim najstarszy na Litwie drewniany kościółek sprzed kilku stuleci. Swoją posługę kapłańską zaczynał tu błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko w 1914 roku. Kościół wybudowano w 1770 roku, był fundacją dla karmelitów podpisaną przez Michała Skarbek- Ważyńskiego. Ród Ważyńskich pamiętany jest w Taboryszkach, a w samym kościele mnóstwo jest śladów dawnych właścicieli. Kościół, choć stary, nigdy nie był badany przez historyków i archeologów. Jest w nim mnóstwo „skarbów” do opisania i opowiedzenia. I ślady karmelitów bosych.
  Opowiada o nim obecny proboszcz, ks. Waldemar Uluczkiewicz oraz mieszkańcy.
  <a href='https://www.youtube.com/watch?v=08d_n48Dta8'><font color='blue'>Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej</font></a>
  Taboryszki. Dwór Skarbek Ważyńskich dzisiaj i dawniej
  ID osoby I3500  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 24 kwie. 2023 

  Ojciec Skarbek-Ważyński Marcin,   ur. data nieznana,   d. przed 1788 
  Matka Skarbek-Ważyńska Marianna z d. Nagurska,   ur. 1720,   d. 25 czer. 1799  (Wiek 79 lat) 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F624  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

 • Mapa wydarzenia
  Łącze do Google MapsZgon - 11 list. 1832 - Wilno, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
  Łącze do Google MapsPogrzeb - - Taboryszki - kościół pw. św. Michała Archanioła, oszmiański, wileński, Polska (obecnie Litwa) Łącze do Google Earth
   = Łącze do Google Earth 
  Legenda szpilek  : Adres       : Miejsce zamieszkania       : Miejscowość       : Powiat       : Województwo       : Państwo       : Nie ustawione