Skarbek-Ważyński Benedykt

Skarbek-Ważyński Benedykt

Mężczyzna data nieznana - data nieznana

Info o osobie    |    Wszystko    |    PDF

 • Nazwisko Skarbek-Ważyński Benedykt 
  Urodzenie data nieznana 
  Płeć Mężczyzna 
  Funkcje Starosta tyrkszlewski i skarbny Wielkiego Księstwa Litewskiego 
  Różne Listy 
  List Benedykta Skarbek Ważyńskiego do Franciszka Nagurskiego z dnia 8 Marca 1729 r.
  List Benedykta Skarbek Ważyńskiego do Franciszka Nagurskiego z dnia 8 Marca 1729 r.
  List złożony w kopertę, zalakowany, z odciśniętą pieczęcią rodową.
  Na przodzie koperty – adresat, na odwrocie, dopisane drugą ręką, informacje pomocne w dostarczeniu listu adresatowi.

  Wielmoznemu JEgoMosci Panu Franciszkowi Nagurskiemu Ciwunowi Małych Dyrwian Podsędkowi Xięstwa Zmuydzkiego Gintmskiemu Powętskiemu Staroscie Mnie wielce mi Panu y osobliwemu Dobrodziejowi
  Nagurski w Kurtowianach

  Wielmozny Moy osobliwy Msć Dobrodzieju
  Wraz po wziętey Informacyi De die 19 Februarij iak miałom słuzyc WMWn Panu Dobrodziejowi (…) do pozyskania (…), z Kurlandyi wysławszy człowieka natę usługę, ledwom się wczora pozno doczekał pomyslnego regresu, bo kiedy się ztak wiela lięmitował zabranego czasu, patrził ze go niemal tyla potrzeba było przy interesie, na mil siedmdziesiąt kilka codziennie iadąc. Obrotow iego lelinencyą (?) brevibus exaro naprzod na (...) dla doskonalszego naradzenia się z JPanem Burzynskim iechał do Thomsdorfa, gdzie nie nalazszy aktorki, morit gressum za dzwinę do Jey rezydencyi w Inflanciech ten podał list Xięzney JEyMci, na ktory odpowiedziała zebysię o pozew sterał po Nią y ze Xięzna JEyMc (…) tym listem (...)etuicyą chłopa do Sądu, zaczym ztamtąd do Bonska livertit, pozew sprawił i nazad do Tomsdorfa powrociwszy poddał. Termin tez rozprawie naznaczony pro Die 16 Martij dico Decima Sexta Martij na ktory revat a zebys WMW Pan Dobrodziey z krewnemi (...) i z sprawami, ktore odsyłam wszytkoć przy listach, od JP Sty Bonskiego y JP. Burzynskiego Activum posłał do Bonska dla dowiedzenia pozyskania y odprowadzenia chłopa do Kurtowian albo gdzie y rozkaz WM Dobrodzieja ordynowan będzie, bo JW Pan Rogowski odiechał do Wilna niechcąc omieszkac drogi skazaney. Tak tedy pro obligatiore usług mych et pro Virilis pro tume usłuzywszy WMW Dobrodziejowi ze y w dalszych nie ustanę rozkazach daię Spon się oraz Stopy mego Dobrodzieja (…) take protekcyi y respekta iego odemie się piszącym.

  Wielmoznego WMWN Pana Dobrodzieja mego sobliwego Naynizszy y Nayzyczliwszy Sługa BeneWazynskiS(...)
  Di 8. Martij 1729. z Tyrkszl
  Wielmozney JEyMci Paniey Podsędkowey Moey Dobrodziki Stopy
  iak najnizey o domię WL przesłan do Całemy Jmieniami WMWN Dobrodzieyow


  Na odwrocie "koperty"
  Jerzy Buso, za Bowskiem pas mili cirkale muyza (?). Sam mieszka w tym Folwareczku.
  1729: 6 Martij Nakaz P: Wołodkiewicz w karczmie u Michała Gilewicza pod Folwarkiem Cirkalą muyza (?). P: Piotr Makowski z Kinty o milę mieszka w Pograniczu Folwarku na Urzędzie od P: Busowa.
  Podpis Benedykta Skarbka Ważyńskiego
  Podpis Benedykta Skarbka Ważyńskiego
  Reskrypt i instrukcje przesłane z kancelarii Króla Augusta III dla<br> Benedykta Skarbka Ważyńskiego i Wawrzyńca Nagórskiego
  Reskrypt i instrukcje przesłane z kancelarii Króla Augusta III dla
  Benedykta Skarbka Ważyńskiego i Wawrzyńca Nagórskiego  August Trzeci z Bożey Łaski Król Polski Wielki Xię Litki (Litewski), Ryuski, (Ruski),
  Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołynski, Podolski, Podlaski, Inflantski,
  Smolenski, Siewierski, y Czernichowski, a Dziedziczny Xiąże Saski y Elektor.

  Urodzonym Benedyktowi Skarbkowi Wazynskiemu Skarbnemu Wl. Lit. Wawrzencowi Nagorskiemu Surrodatowi Ziem X. Ż. Komissarzom naszym Wiernie Nam miłym, Łaskę naszą Królewską. Urodzeni Wiernie nam mili. Jak prędko tylko z Przechodów Woysk Rossyiskich dało się nam słyszeć, że mimo zakazy surowe od zwierzchności dane, aby z wszelką skromnością Zołnierz przy regularney Płacy Ciągnący, żadney obywatelom tak w Koronie, jako y w Wielkim Xwie Litkim nie czynił przykrości, tak gdy doszla Nas Wiadomość o Skargach na niektórych z tegosz Woyska Rossyiskiego Żołnierzy, zaraz z Oycowskiego Naszego ku pomnożeniu Dobra Pospolitego starania, nieomieszkaliśmy udać się do Dworu Petersburskiego w tey mierze, y otrzymawszy tę deklaracya, że wszystkie Krzywdy poczynione Obywatelom, czy li to w Koronie, czy li w Wielkim Xstwie Litkim Kassa Dworu Peterburskiego zastempować będzie, y dla tego Kommisarze do Uznania Krzywd y Uczynienia satysfakcyi zesłani nieodwłocznie będą, naznaczyliśmy do uznania tychże Krzywd przez Woyska Rossyiskie poczynionych z Korony Urodzonego............ Sufczynskiego Obwoźnego Polnego Kor. z W. X. Lit. Urodzonego............ Slicena (?)............ osobliwym Instrumentem od Nas naznaczonych Kommissarzow naszych, iednak kiedy Xwo Żmkie Proźbą swoią odezwało się do Nas, że życzy sobie osobnych mieć Kommissarzow, Więc znaiąc Wierności Waszych w Usługach Publicznych wszelką przezorność za żywamy, teraz osób Waszych, azebyście Wierności Wasze w Charakterze Komissarzów od nas zesłani Jntractu Miesiąca Maia w tym Roku ziechawszy do Miasta Rosien skargi samego X. Ż Obywatelow wysłuchali, y tam umowiwszy się z Komissarzami Rossyiskiemi iak o mieyscu tak o Dniu zaczęcia Kommissyi, oneż według wydaney osobney z Kancellaryi Naszey Instrukcyi, przy dopomnieniu się o prędką ukrzywdzonym stysfakcyą kontynuowali y zakonczyli nietykaiąc nic Skarg Obywatelow Koronnych, y Innych Prowincyi W,odztw Ziem y P,tow W. Xs. Lit., ponieważ na Jch proźbę osobnych destynowaliśmy Kommissarzow. Uczynicie te Wierności Wasze dla zaszczytu swego w usłudze Publiczney y Łski naszey. Dan w Warszawie Dnia XIX. Miesiąca Marca Roku Pańskiego MDCCLVIII Panowania Naszego XXV Roku. Unius absentia non obstante Augustus Rex.

  L. L.


  Jozeff Dulęba J Królewskiey Mci Pieczęci WWX Lit. Sekretarz
  Reskrypt JK Mci do Urodzonych Kommissarzow z Xstwa Ż. Destynowanych względem dochodzenia Satysfakcyi od Woysk Rossyiskich Ukrzywdzonym.

  Jnstrukcya Urodzonym Benedyktowi Skarbkowi Ważyńskiemu Skarbnemu W.K.Lit. Wawrzyncowi Nagorskiemu Surrogatowi Ziem. X. Ż. Dochodzenia satysfakcyi przechodem Woysk Rossyiskich Ukrzywdzonym z Kancellaryi WX. Lit. Dnia XIX. Miesiąca Marca. Roku Pańskiego MDCCLVIII. Dana.
  1mo Urodzeni Kommisarze X.Ż. Umowić z Sobą powinni Dzien przyiazdu do Rosieyn Miasta, y oblatowawszy Instrument chrakteru swego Komissarskiego w Xięgach czy li Grodzkiey czy li Magdeburyi według zwyczaiu, iaki kray tamten wyciąga, powinni się obwieścić Primoribus Xstwa tego, czy li listami czy li przyzwoitym jnszym sposobem, sine conventiculo ad hoc designando, donosząc oraz ze iako staraniem Oycoskym J.K.Mci P.N. Mił. Są naznaczeni od Dworu Petersburskiego Kommisarze do Likwidowania pretensyi y szkod, które popełniły Woyska Rossyiskie przechodami swemi pod Kommendą Generała En Choste Aproxyna, tak y JK.Mć Pan Nasz Miły naznaczył Jch za Kommissarzow ktorzyby wspolnie z Kommissarzami Rossyiskiemi Ukrzywdzonych skarg słuchali, szkody miarkowali, y o Satysfakcyą niezawodną od Kommissarzow Rossyiskich dopominali się.
  2doMinistrowie Rossyiscy już są uwiadomieni o tey JK.Mci P. N. Mił.dyspozycyi a zatym napiszą do Dworu swego aby Conformiter Jch Kommissarze byli Instructi.
  3tioUrodzeni Kommissarze mogą się na tey Kommissyi obadwa razem znaydować, albo tylko ieden alterius absentia non obstante, iak tego będzie wyciągała potrzeba.
  4toNiżeli się zacznie Kommissya, trzeba ułożyć porządnie Regestr szkod mieysce wyznaczywszy gdzie się stała, y z którey Kommendy Krzywda, aby to wszystko porządnie było spisane przed zaczęciem Kommisyi.
  5toGdy potrzeba wyciągać będzie przeniesienia Jurysdykcyi lub zlimitowania Actus powinna na to z Kommissarzami Rossyiskiemi zayść umowa.
  6toPonieważ Jnsza wyszła Kommissya, do Jnnych Prowincyi y Wudztw y Ptów WX. Lit. Tedy Urodzeni Kommisarze same tylko Skargi X.L. słuchać powinni.
  7moModus Ligui dationis Pretensyi Ukrzywdzonych iaki ma być, trudno ma się obiaśnić, gdyż to prudentia Urodzonych Kommissarzow supplere powinna, czy li przez Jnkwizycye, czy li per Juramenta.
  8vo Respektem satysfakcyi Ukrzywdzonym o czasie solutionis naybarziey umowić się trzeba, aby w odwłokę nie szła.
  9noPonieważ ta Dworu Rossyiskiego zaszła Deklaracya na poczynione Szkody przez Woyska pod Komendą Generała Aproxyna będące, więc o te krzywdy dopominać się, Respektem zaś nowych krzywd iuż poczynionych przez teraznieysze Woysk przechody, dopioro po uspokoionych tamteyszych rozgowor, y ieżeli by niebyli Jnstrucli Kommissarze do słuchania skarg z teraznieyszego marszu pochodzacych, to nie wchodząc w dalsze kontestacye, konnotować tylko u Siebie Skargi teraznieyszych Woys Rossyiskich przechody poczynione, y o tym wszystkim donosić Ministrom W. X. Lit. Jako y (…) kommissyi y prac swoich

  Na Własne JK. Mci Pana Naszego Miłościwego Roskazanie

  L. L.

  Józeff Dulęba JK. Mci Pieczęci WWX. Lit. Sekretarz

  Pieczęć
  Pieczęć
  Pieczęć rodowa Benedykta Skarbek Ważyńskiego
  Różne Tablica pamiatkowa 
  Tablica pamiątkowa w kościele w Gieydzach (Geidžių) na okoliczność podarowania obrazu z wizerunkiem Matki Bożej<br><a href='https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2021/01/lim-2014-2-3-j.-drungilas.-lenku-giminiu-isikurusiu-zemaitijoje-p.-61-95.pdf'><font color='blue'>Źródło (str. 31)</font></a>
  Tablica pamiątkowa w kościele w Gieydzach (Geidžių) na okoliczność podarowania obrazu z wizerunkiem Matki Bożej
  Źródło (str. 31)
  Status społeczny szlachta  
  Stopień wojskowy pułkownik żmudzki 
  Zgon data nieznana 
  ID osoby I1748  Warzyńscy
  Ostatnia modyfikacja 4 kwie. 2023 

  Ojciec Skarbek-Ważyński Michał Eliasz,   ur. ok. 1650,   d. przed 1738  (Wiek ~ 87 lat) 
  Matka Skarbek-Ważyńska Anna z d. Danowska h. Krzywda,   ur. data nieznana,   d. przed 1738 
  Ślub data nieznana 
  ID rodziny F623  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny

  Związek Skarbek-Ważyńska Eufrozyna Hanna Katarzyna z d. Gorska,   ur. 1710,   d. 8 mar. 1768, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 58 lat) 
  Ślub data nieznana 
  Dzieci 
  +1. Wołłowicz Elżbieta z d. Skarbek-Ważyńska,   ur. 1734,   d. 25 mar. 1769, Wilno, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 35 lat)
  +2. Skarbek-Ważyński Feliks vel Felix,   ur. kwie. 1736, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 11 gru. 1813, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek ~ 77 lat)
   3. Skarbek-Ważyński Antoni,   ur. przed 1737,   d. 1786  (Wiek ~ 49 lat)
  +4. Skarbek-Ważyński Tadeusz Eliasz,   ur. kwie. 1734, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. pomiędzy 2- 4 maj 1737, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek ~ 3 lat)
  +5. Skarbek-Ważyńska Magdalena Ludwika,   ur. 22 lip. 1741, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +6. Skarbek-Ważyński Józef,   ur. 17 lip. 1742, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. po 1812  (Wiek 70 lat)
  +7. Szukszta Klara Digna z d. Skarbek-Ważyńska,   ur. 13 sier. 1743, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 13 list. 1814  (Wiek 71 lat)
  +8. Skarbek-Ważyńska Krystyna Marta,   ur. 2 sier. 1744, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 10 paź. 1744, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją  (Wiek 0 lat)
  +9. Skarbek-Ważyńska Joanna Katarzyna,   ur. 30 czer. 1746, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +10. Skarbek-Ważyński Michał Jakób,   ur. 2 lip. 1747, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +11. Skarbek-Ważyński Paweł Franciszek,   ur. 12 sty. 1749, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
  +12. Skarbek-Ważyńska Wiktoria Eugenia,   ur. 28 gru. 1749, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. data nieznana
   13. Skarbek-Ważyński Onufry Jan,   ur. 2 lip. 1752, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją,   d. 1831  (Wiek 78 lat)
   14. Skarbek-Ważyński Michał Alexander Tadeusz,   ur. data nieznana,   d. 9 czer. 1738, Tyrkszle, możejski, Polska (obecnie Litwa) Wyszukaj wszystkie osoby powiązane z tą lokalizacją
   15. Skarbek-Ważyński Ignacy,   ur. data nieznana,   d. data nieznana
  Ostatnia modyfikacja 27 wrz. 2019 
  ID rodziny F625  Arkusz rodzinny  |  Wykres rodzinny