Dokumenty


Istniejące drzewo:  

Wyniki 1,151 do 1,200 z 1,351     » Tylko miniatury

    «Przegl. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dalej»

 #   Miniatura   Opis   Link do 
1151
Akt ślubu<br>Żurawski Ludwik i Bronisława Domżalska
Akt ślubu
Żurawski Ludwik i Bronisława Domżalska


Nr 23
Cekanowo
Działo się na przedmieściu Bielska jedenastego (dwudziestego trzeciego) Października tysiąc osiemset osiemdziesiątego siódmego roku o godzinie drugiej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Tomkalskiego, trzydzieści lat, i Marcina Szpejnowskiego, pięćdziesiąt lat od urodzenia, obu rolników w Cekanowie zamieszkałych, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Ludwikiem Żurawskim, kawalerem, synem Mateusza i Józefy z Tomkalskich małżonków Żurawskich, urodzonym w Cekanowie i teraz także przy rodzicach będącym i żyjącym, dziewiętnaście lat od urodzenia, a Bronisławą Domrzalską, panną, córką zmarłego Jana i żyjącej do tej pory Antoniny Czesnej małżonków Domrzalskich, urodzoną w Miłodrożu parafii Proboszczewice, a teraz w Cekanowie u matki będącą i żyjącą, dwadzieścia siedem lat od urodzenia. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia w dniu dziewiątym, szesnastym i dwudziestym trzecim Października tego roku w Bielskim parafialnym Kościele. Pozwolenia, osobiście obecny przy ślubnym akcie ojciec nowożeńca, udzielił słownie. Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawarli między sobą umowy przedmałżeńskiej. Religijny obrzęd małżeński dokonany księdzem Janem Trzcińskim Proboszczem Bielskiej parafii. Akt ten obecnym i świadkom niepiśmiennym przeczytany, nami tylko podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego Proboszcz parafii Blichowskiej.- Ks. Jan Trzciński- 
 
1152
Akt ślubu<br>Żuromski Józef i Salomea Sielicka
Akt ślubu
Żuromski Józef i Salomea Sielicka

 
 
1153
Akt ślubu<br>Żytkiewicz Antoni i Kazimiera Stankiewicz
Akt ślubu
Żytkiewicz Antoni i Kazimiera Stankiewicz

 
 
1154
Akt ślubu<p>Sztuczka Jan Chabowska Agnieszka
Akt ślubu

Sztuczka Jan Chabowska Agnieszka
Działo się w Rogotwórsku piątego (osiemnastego) Listopada Tysiąc dziewięćsetnego roku, o trzeciej godzinie po południu. Oświadczamy; że, w obecności świadków Antoniego Kamieńskiego trzydzieści lat, a także Jgnacego Witkoskiego trzydzieści lat od urodzenia obuch rolników ze wsi Setropia, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Janem Sztuczka kawalerem dwadzieścia tat od urodzenia synem Jana i Ewy, urodzonej Sawickiej, małżonków Sztuczka rolnikami urodzonym we wsi Trzepowie mieszkającym ew wsi Kleniewie i Agnieszką Chaboską panną dwadzieścia siedem lat od urodzenia córką Jana i Marianny, urodzonej Domńskiej małżonków Chaboskich rolników urodzoną urodzoną i mieszkającą we wsi Bromierz. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane były w lokalnych parafialnych kościołach Rogotwórskim i Zagrobskim w dniach, piętnastego (dwudziestego ósmego) Października dwudziestego drugiego Października (czwartego Listopada) i dwudziestego dziewiątego Października (jedenastego Listopada) bieżącego roku. Nowożeńcy oświadczają że, oni nie zawarli przedmałżeńskiej umowy. Religijny obrzęd ślubu dokonany księdzem Leonem Radwańskim proboszczem Rogotwórskiej parafii. Pozwolenie rodziców nowożeńca słownie opublikowane było przy akcie. Akt ten przeczytany, i obecnym, i świadkom którzy niepiśmienni zatem nami podpisany. Proboszcz Rogotwórskiej parafii, utrzymujący akta metryczne stanu cywilnego.
K Leon Radwański  

 
1155
Akt ślubu<p>Tuszyński Szczepan Adamkiewicz Małgorzata
Akt ślubu

Tuszyński Szczepan Adamkiewicz Małgorzata
Działo się w Rogotwórsku Czerwca szóstego dnia Tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku o drugiej godzinie po południu Oświadczamy że w obecności świadków Jana Gonika sześćdziesiąt lat od urodzenia u Jana Zielińskiego sześćdziesiąt pięć lat od urodzenia obuch włościan mieszkających we wsi Młodochowo zawarto tego dnia religijny związek małżeński dokonany mną proboszczem parafii Rogotwórska między Szczepanem Tuszeńskim wdowcem synem Sylwestra i Marianny urodzonej Krzeczanowskiej małżonków Tuszeńskich włościan urodzonym w Drobinie pięćdziesiąt osiem lat od urodzenia mieszkającym we wsi Młodochowo i Małgorzatą urodzoną Adamkiewicz Nowosielską wdową córką Piotra i Marianny małżonków Adamkiewiczów trzydzieści lat od urodzenia służącą mieszkającą we wsi Młodochowo. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w tutejszym parafialnym kosciele Maja szesnastego, dwudziestego trzeciego i dwudziestego siódmego dnia bieżącego roku Nowożeńcy oświadczają że oni nie zawarli małżeńskiej umowy akt ten przeczytany obecnym którzy niepiśmienni zatem nami i nowożeńcem Szczepanem Tuszeńskim podpisany
Kc Leon Radwański proboszcz parafii Rogotwórsk utrzymujący akta stanu cywilnego

Podpis
S. Tuszenski 

 
1156
Akt ślubu<p>Tuszyński Szczepan i Dorota Homan</p>
Akt ślubu

Tuszyński Szczepan i Dorota Homan


 
 
1157
Akt ślubu<p>Warzyński Ludwik i  Joanna Pietrzak</p>
Akt ślubu

Warzyński Ludwik i Joanna Pietrzak


Pisownia jak w oryginale
Działo się w Proboszczewicach dnia drugiego / szesnastego Listopada Tysiąc ośmset piędziesiatego osmego roku, o godzinie drugiej popołudniu, wiadomo czyniemy ze wprzytómności świadków: Tomasza Przemyłskiego liczącego lat trzydzieści ośm parobka, i Piotra Zawadzkiego liczącego lat piędziesiąt trzy wyrobnika, obydwóch z Machcina na dniu dzisiejszym zawarte zostało Religyinie Małzeństwo między: Ludwikiem Warzyńskim młodzianem przy matce w Machcinie zostaiącym, urodzonym w Niszczycach, z Józefa Warzyńskiego iuż nieżyiącego, i Wiktoryi z Werlińskich jego małzónki w Machcinie zamięszkałej, lat dwadzieścia maiącym, A panną Joanną Pietrzak przy bracie, i opiekunie zostaiącą, córką niegdyś Józefa i Barbary z Graboskich małzónków Pietrzaków z Machcinka lat ośmnaście maiącą, w Machcinku urodzóną: Małzeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie wdniach, dwudziestym czwartym, trzydziestym pierwszym pazdziernika, i siódmym Listopada roku bierząceg, w parafii Proboszczewickiej; iako też zezwolenie obecnych Aktowi małżeństwa ustne, zstróny nowo zaślubiónego Matki, zstróny zaś nowozaślubiónej brata starszego i Opiekuna Jana Pietrzak oświadczóne było.- Tamowanie małżeństwa niezaszło; małzónkowie nowi oświadczaią iz niezawarli umowy przedślubnej.- Akt ten stawaiącym i świadkóm przeczytany, a gdy pisać nieumieią przez Nas podpisany został.- Xiądz Marceli Ligowski Proboszcz Proboszczewicki utrzymujący Akta Metryczno Cywilne

 
 
1158
Akt ślubu<p>Warzyński Walenty i Bońkowska Scholastyka
Akt ślubu

Warzyński Walenty i Bońkowska Scholastyka
Działo się w Mieście Płońsku dnia piątego Października Tysiąc osmset trzydziestego czwartego Roku ogodzinie piątey po południu Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Konstantego Kozlarzewskiego w Bońkach zamieszkałego lat dwadzieścia osm i Wawrzenca Świerczewskiego w Jlinie Ślacheckim zamieszkałego lat czterdzieści dwa maiącego obydwoch gospodarzy, na dniou dzisieyszym zawarte zostało Religiynie Małzeństwo iędzy urodzonym Walentem Warzeńskim młodzianem w Wsi Sochocinach Pradze zamieszkałym na gospodarstwie i urodzonym z Ludwika i Agaty z Leszczyńskich małżonków Warzeńskich oyca zmarłego Matki w Jlinie Slacheckim zamieszkały lat dwadzieścia pięć maiącym a panną Scholastyką Bonkowską Córka urodzonych Pawła i Józefy Małzonków Bońkowskich już zmarłych lat dwadzieścia ieden liczącą tu w Bońkach zrodzoną i przy Bracie zostaiącą. Małzeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach siódmym czternastym i dwudziestym pierwszym Wrzesnia roku biezącego w parafiach Płońskiej i Blichowskiej, iako też zezwolenie ustne obecny Aktowi Małzeństwa Matki nowo zaslubionego było oswiadczone. Tamowanie Małzeństwa niezaszło. Małzonkowie nowi oświadczaią iż umowy przed slubny nie zawarli. Akt ten Stawaiącym i Swiadkom przeczytany przez nas tylko został podpisany gdyż Stawaiący i Swidkowie pisać nieumieią.
X Alexz Wasiowski Kommendarz parafii Płońsk. 

 
1159
Akt ślubu<p>Warzyński Wojciech i Wierzbicka Maryanna Magdalena
Akt ślubu

Warzyński Wojciech i Wierzbicka Maryanna Magdalena
Działo się we wsi Baboszewo szesnastego (dwudziestego ósmego) dnia Maja Tysiąc osiemset siedemdziesiątego trzeciego roku o piątej godzinie po południu. Oświadczamy że w obecności Świadków Fortunata Wirzbickiego brata nowożeńca mieszkającego u ojca – dwudziestu czterech lat, i Józefa Wirzbickiego drobnego właściciela – trzydziestu czterech lat od urodzenia, obuch z Maławy – zawarto tego dnia religijny małżeński związek między Wojciechem Ważyńskim kawalerem - urodzonym we wsi Ilino- synem Walentego i Scholastyku urodzonej Bońkowska (z Bońkoskich) małżonków Ważyńskich małorolnych, mieszkającym w Zawadach u rodziców - trzydzieści pięć lat od urodzenia – i Maryanna Magdalena dwóch imion Wirzbicka panna- urodzoma w Maławie - córka Ignacego i zmarłej Franciszki urodzonej Radwańskiej (z Radwańskich) małżonków Wirzbickich drobnych właścicieli - mieszkającą w Maławie u ojca - dwudziestu dwóch lat od urodzenia - Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w Parafiach Baboszewskiego i Płońskiego kościołach (…) w dniach- piętnastego (dwudziestego siódmego kwietnia) - dwudziestego drugiego Kwietnia (czwartego Maja) – u dwudziestego dziewiątego Kwietnia (jedenastego Maja) tego roku. Nowożeńcy oświadczają że oni nie zawarli umowy przedślubnej. Religijny obrzęd małżeński dokonany księdzem Henryk Gawrońskim Proboszczem Baboszewskiej Parafii.. Akt ten oświadczającym i świadkom przeczytany nami i Józefem Wirzbickim podpisany. Oświadczamy że dwóch świadków oświadczyło że oni niepiśmienni. Proboszcz Baboszewskiej Parafii utrzymujący akta stanu cywilnego ksiądz Gawroński Henryk

Podpisy:
Józef Wirzbicki 

 
1160
Akt ślubu<p>Ważyńska Alodya i Lubiński Jan
Akt ślubu

Ważyńska Alodya i Lubiński Jan
Działo się w Warszawie, w kancelarji parafji Wszystkich Świętych, dnia drugiego kwietnia, tysiąc dziewięćset dwudziestego trzeciego roku, o godzinie siódmej wieczorem. Wiadomo czynimy, iż w obecności świadków: Feliksa Wójcik, kapelusznika zamieszkałego w Wąbrzeźnie na Pomorzu i Antoniego Ważyńskiego, maszynisty, zamieszkałego w Warszawie, pełnoletnich zawartym został w dniu dzisiejszym, w kościele tutejszym związek religijno- małżeński pomiędzy Janem Lubińskim, kawalerem, ślusarzem, lat dwadzieścia cztery mającym, urodzonym w parafji tutejszej, synem nieżyjącego Jana i żyjącej Zofji z Kamieńskich, małżonków Lubińskich, zamieszkałym w Warszawie, przy ulicy Miedzianej pod numerem tysiąc sto ośmdziesiątym trzecim, w parafji tutejszej, a Alodją Ważyńską, panną, przy rodzicach, lat dwadzieścia ośm mającą, urodzoną w Płocku, córką nieżyjącego Wincentego i żyjącej Heleny Juljanny z Pfalów, małżonków Ważyńskich, zamieszkałą w Warszawie, przy ulicy Puńskiej (Pańskiej), pod numerem tysiąc dwieście trzydziestym pierwszym, w parafji tutejszej. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie, ogłoszone w parafji tutejszej w dniach: czwartym, jedenastym i ośmnastym marca, roku bieżącego. Nowozaślubieni oświadczyli, iż umowy przedślubnej między sobą nie zawarli. Obrząd religijny małżeństwa dopełnionym został przez księdza Stanisława Stefańskiego, wikariusza tutejszego. Akt ten nowozaślubionym i świadkom przecztany, przez Nich i Nas podpisany został.

Podpisy:
Ks. (...)
Lubiński Jan
Alodja Ważyńska
F. Wójcik
Ważyński Antoni 

 
1161
Akt ślubu<p>Ważyńska Herninja i Walenty Szwykowski
Akt ślubu

Ważyńska Herninja i Walenty Szwykowski
 

 
1162
Akt ślubu<p>Ważyńska Julianna i Ignacy Brudziński
Akt ślubu

Ważyńska Julianna i Ignacy Brudziński
Działo się w wsi Blichowie Dnia Trzeciego/ Pietnastego Stycznia Tysiąc Ośmset Czterdziestego Trzeciego Roku o godzinie Trzeciey po południu. Wiadomo czyniemy, że w przytomności Świadków Józefa Brudzińskiego maiącego Lat Trzydzieści dwa i Pawła Zbikowskiego maiącego Lat Czterdzieści obydwóch Dziedziców Części zamieszkałych w Pradze na Dniu dzisieyszym zawarte zostało Religiynie Małzeństwo między Ignacym Brudzińskim zamieszkałym i urodzonym w Pradze Kawalirem służącym, na dole aktu dopisek Dopisano maiącym. K. Rynkowski Lat Dwadzieścia Synem Woyciecha i Agnieszki Brudzińskich którego Oyciec nie żyie Matka zaś mieszka w Pradze przy Synie i Panną Julianną Wazynską maiącą Lat Dwadzieścia zamieszkałą i urodzoną w Pradze zostaiącą przy Rodzicach córką Benedykta i Magdaleny Wazynskich zamieszkałych w Pradze Dziedziców Części. Małzeństwo to poprzedziły Trzy zapowiedzie w Dniach Dwudziestym miesiąca i Roku zeszłego /ósmym, trzeciem/ Piętnastym Stycznia Roku biezącego w Parafij Blichowskiey, iako też zezwolenie ustne obecnych Aktowi Małozeństwa Rodzicow nowo zaslubionego Matki gdyż Oyciec nie żyie nowo zaś zaslubioney oboyga Rodzicow oswiadczone było. Tamowanie Małozeństwa nie zaszło. Małzonkowie nowi oswiadczaią iż nie zawarli umowy przedslubney. Akt ten Stawaiącym i Świadkom pisać nie umieiacym przeczytany i przezemnie podpisany został. Xiądz Ignacy Rynkowski Proboszcz Blichowski, Dopisano maiącym K. Rynkowski 

 
1163
Akt ślubu<p>Ważyńska Kazimiera Józefa i Wincenty Dominik Wojewódzki</p>
Akt ślubu

Ważyńska Kazimiera Józefa i Wincenty Dominik Wojewódzki


 
 
1164
Akt ślubu<p>Ważyńska Urszula i Tomasz Trębiński
Akt ślubu

Ważyńska Urszula i Tomasz Trębiński
Działo się we wsi Blichowie dnia dwunastego Lutego Tysiąc ośmset sześćdziesiątego drugiego Roku o godzinie czwartej popołudniu. Wiadomo czynimy iż w przytomności Świadków Franciszka Brudzińskiego Gospodarza lat czterdzieści dwa i Walentego Ślepowrońskiego Gospodarza lat trzydzieści cztery liczących obydwoch w Pradze zamieszkałych na Dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Tomaszem Trębińskim młodzieńcem lat dziewiętnaście liczącym Synem Frańciszka i Rozalii ze Słomkowskich małżonków Trębińskich Gospodarzy urodzonym w Czyzewie Parafii tutejszej i dziś tamże przy Swych Rodzicach zamieszkałych będącym a Panną Urszulą Wazyńską lat dwadzieścia pięć liczącą córką niegdy Benedykta i żyjącej Magdaleny z Bagieńskich małżonków Ważyńskich Gospodarzy urodzoną w Pradze Parafii tutejszej dziś tamże przy Swej Matce będącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w Kościele parafialnym Blichowskim ogłoszone w Dniach Niedzielnych dziewietnastym Stycznia, dwudziestym szóstym Stycznia i drugim Lutego roku bieżącego - Zezwolenie dla nowozaślubionego przez Rodziców Aktowi małżeństwa obecnych ustnie oświadczone zostało. Małżonkowie nowi oświadczaią, iż żadnej umowy przedślubnej przed Rejentem niezawierali. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez Księdza Piotra Potulskiego, Proboszcza parafii Blichowskiej. Akt ten poodczytaniu przez Nas tylko podpisany został, gdyż Stawający i Świadkowie pisać nie umieją.
X. Piotr Potulski, Proboszcz Blichowski utrzymujący Akta Stanu Cywilnego 

 
1165
Akt ślubu<p>Ważyńska Wiktorya i Walenty Ślepowroński
Akt ślubu

Ważyńska Wiktorya i Walenty Ślepowroński
Działo się w Blichowie dnia dziesiątego/dwudziestego drugiego Października Tysiąc ośmset pięćdziesiątego czwartego Roku o godzinie czwartej po południu. Wiadomo czynimy, iż w przytomności Świadków Benedykta Przedpełskiego lat trzydzieści pięć i Jana Zbikowskiego lat dwadzieścia dwa liczących obydwoch gospodarzy w Pradze zamieszkałych. Na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo pomiędzy Walentem Ślepowrońskim wdowcem lat dwadzieścia ośm liczącym Synem Józefa i Franciszki z Bagińskich małżonków Slepowronskich urodzonym w Przedpełcach Parafii Woźnickiej dziś w Pradze Parafii Blichowskiej zamieszkałym, któremu żona Jmieniem Maryanna umarła w Pradze parafii Blichowskiej dnia Czwartego/Szesnastego Września Roku bieżącego a Panną Wiktoryą Ważyńską lat dziewiętnaście liczącą, córką Benedykta i Magdaleny z Bagińskich małżonków Wazyńskich urodzoną w Pradze Parafii Blichowskiej i dziś tamże przy swych rodzicach zamieszkałą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w Kościele parafialnym Blichowskim ludowi na Nabożeństwie zgromadzonemu ogłoszone w dniach Niedzielnych dziewiętnastym Września/ pierwszym Października, dwudziestym szóstym Września/osmem Października i trzeciem/piętnastym Października roku bieżącego. Tamowanie Małżeństwa nie zaszło. Zezwolenie ustne ze strony młodego, Jego samego a ze strony młodej Rodziców nastąpiło. Małżonkowie nowi żadnej umowy przedślubny przed Rejentem nie zawierali. Akt ten Stawaiącym i Świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został gdyż osoby we Akcie wyrażone pisać nie umieią.
X Piotr Potulski Komendarz Blichowski utrzymujący Akta metryczno Cywilne 

 
1166
Akt ślubu<p>Ważyński Adam i Maryanna Przedpełska
Akt ślubu

Ważyński Adam i Maryanna Przedpełska
Związek małżeński zawarty w Woźnikach dnia 16 lutego 1756 roku.

Sumariusz Ksiąg Metrykalnych par. Woźniki 

 
1167
Akt ślubu<p>Ważyński Antoni i Agnieszka Sochocka</p>
Akt ślubu

Ważyński Antoni i Agnieszka Sochocka


 
 
1168
Akt ślubu<p>Ważyński Antoni i Agnieszka Sąchocka
Akt ślubu

Ważyński Antoni i Agnieszka Sąchocka
 

 
1169
Akt ślubu<p>Ważyński Franciszek Cyryak i Julia Stefania Ubysz
Akt ślubu

Ważyński Franciszek Cyryak i Julia Stefania Ubysz
Działo się w mieście Płocku Września szóstego /osiemnastego/ dnia tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego drugiego roku, o dziewiątej godzinie rano. Oświadczamy, że w obecności świadków: Leonarda Janczewskiego czterdzieści lat kupca i Ludwika Białoskurskiego trzydzieści lat od urodzenia prywatnego nauczyciela, w Płocku mieszkających; zawarto dzisiejszego dnia religijny małżeński związek między Franciszkiem Cyryakiem Ważyńskim trzydzieści dwa lata kawalerem, pomocnikiem Notariusza, synem nieżyjącego Ignacego i żyjącej jego żony Maryi urodzonej Kowalewskiej małżonków Ważynskich urzędników, urodzonym w Płocku i tu mieszkającym;- i Julią Stefanią Ubysz panną, córką Adama i Zuzanny urodzonej Kowalewska, małżonków Ubysz najemców, urodzoną we wsi Szlazy Ciechanowskiego powiatu, a teraz w Płocku mieszkającą przy rodzicach, trzydzieści dwa lata od urodzenia. Małżeństwo poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w parafialnym Płockim kościele, w dniach: trzydziestym pierwszym Maja /dwunastego Czerwca/ siódmym /dziewiętnastym/ i czternastym /dwudziestym szóstym/ Czerwca, tego roku. Pozwolenie od kanonicznej przeszkody „pokrewieństwa drugiego stopnia” wydane przez Episkopat Płockiego Biskupstwa z dziewiątego dnia miesiąca Czerwca tego roku pod numerem dziewięćset sześćdziesiątym dziewiątym. Nowożeńcy oświadczają, że oni zawarli przedmałżeńską umowę u Płockiego Notariusza Antoniego Lubowidzkiego, z piątego /siedemnastego/ dnia Września miesiąca tego roku, pod numerem osiemset dziewięćdziesiątym siódmym. Religijny obrzęd małżeństwa udzielony Księdzem Albinem Tomaszewskim lokalnym Wikariuszem. Akt ten obecnym przeczytany, Nami i nimi podpisany. Utrzymujący akta Stanu Cywilnego ks. Albin Tomaszewski.

Podpisy:
Franciszek Ważyński
Leonard Janczewski
Julia Ubysz
Ludwik Białoskórski
 

 
1170
Akt ślubu<p>Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska
Akt ślubu

Ważyński Ignacy Apolinary i Marya Anna Kowalewska
Działo się w mieście Płosku dnia czwartego/ szesnastego Listopada Tysiąc ośmset pięćdziesiątego pierwszego roku, o godzinie szóstej w wieczór.- Wiadomo czynimy że w przytomności świadków Kazimierza Piotrowicza Professora Gimnazyum Gubernialnego w Płocku lat czterdzieści dziewięć, i Dominika Obniskiego Sekretarza Urzędu Lekarskiego Gubernii Płockiej i Augustowskiej, lat trzydzieści sześć mających, obudwóch w Płocku zamieszkałych.- Na dniu dzisiejszym w Kościele parafialnym Płockim przed Księdzem Frańciszkiem Szanicz Kanonikiem Proboszczem tegoż Kościoła zawarte zostało Religijne małżeństwo pomiędzy Ignacym Ważyńskim wdowcem Sekretarzem Magistratu, pełniącym obowiązki Radnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałym urodzonym tu w Płocku z niegdy Antoniego Ważyńskiego Kassyera Prefektury Płockiej, i Agnieszki z Wysockich, małżonków- lat trzydzieści siedm mającym-, a panną Maryą córką Franciszka Kowalewskiego, byłego Naczelnika Sekcyi Ekonomicznej Rządu Gubernialnego Płockiego, już zmarłego i Balbiny z Ważyńskich, dotąd żyjącej i tu w Płocku zamieszkałej, prawych małżonków, lat dwadzieścia trzy liczącą, tu w Płocku zrodzoną i przy matce zostającą-/: pomiędzy osobami powyżej wymienionemi to jest Ignacym Ważyńskim i Maryą Kowalewską zachodziła przeszkoda powinowactwa w pierwszym stopniu, lecz która przez wyjednaną w Śtej. Stolicy Apostolskiej na dniu piątym Maja roku bieżącego dyspensą: a pod dniem dwudziestym czwartym Września roku bieżącego, przez J. W. Xiędza Antoniego Fijałkowskiego Biskupa Suffragana i Officyała Jeneralnego Płockiego w Erekucyą wprowadzoną - usunięta została-:/ Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach drugim, dziewiątym i szesnastym Listopada roku bieżącego w parafii płockiej-. Jako też zezwolenie ustne obecnej aktowi małżeństwa matki nowo zaślubionej buło ozwiadczenie z strony zaś Ignacego Ważyńskiego pozwolenie Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych reskryptem z dnia 30 września/ 12 października roku bieżącego nr 39633/19532 było udzielone.- Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie nowi oświadczają iż nie zawarli umowy przedślubnej.- Akt ten stawającym i świadkom przeczytany przez Nas, stawających i świadków podpisany został.
Ks. Fr. Szanicz. Kan. Prob. Płoc...

Podpisy:
Ignacy Ważyński
Maria z Kowalewskich Ważyńska
Obiński Dominik
Kazimierz Piotrowicz 

 
1171
Akt ślubu<p>Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
Akt ślubu

Ważyński Ignacy Apolinary i Rafalina Kowalewska
Działo się w Mieście Płocku dnia dwudziestego siódmego Lipca ( ósmego Sierpnia)
Tysiąc ośmset czterdziestego pierwszego roku o godzinie ósmey zrana.- Wiadomo czynimy że
w przytomności świadków: Wielmożnych Konstantego Mostowskiego obywatele w Wsi Tchorzu obwodzie i Guberni Płockey zamieszkałego, lat dwadzieścia cztery- i Juliana Dziewanowskiego, lat
dwadzieścia siedm maiących._ Na dniu dzisiejszym w Kościele Parafialnym Płockiem, przed
Xiędzem Hilarem Zawadzkiem Proboszczem tegoż Kościoła, zawarte zostało Religyinie Małżeństwo Między Wielmożnym Ignacem Apolinarem dwóch Jmion Ważyńskiem kawalerem Urzędnikiem Urzędu Municypalnego Miasta Gubernialnego Płocka, w Płocku zamieszkałym, urodzonym ty w Płocku, z Wielmożnych Antoniego niegdy Kasyera Kasy Prefektoralney, Płockiey, i Agnieszki z Wysockich Małżonków Ważyńskich, oyca iuż zmarłego Matki zaś dotąd żyiącey, i tu w Płocku zamieszkałey, lat dwadzieścia ośm maiącym.- a Wielmożną Panną Rafaliną córką Wielmożnych Frańciszka Sekretarza Sekcyi Ekonomiczney Rządu Gubernialnego Płockiego, i Balbiny z Ważyńskich Małżonków Kowalewskich, oboyga dotąd żyiących i tu w Płocku zamieszkałych, lat ośmnaście miesięcy dziewięć liczącą, w Wsi Sulnikowie obwodzie Pułtuskim Guberni Płockiey Parafii Gzy zrodzoną a teraz tu w vPłocku przy Rodzicach zostaiącą.- Małżeństwo to poprzedziły trzy Zapowiedzie w dniach ośmnastym dwudziestym piątym Lipca i pierwszym Sierpnia roku bieżącego w parafii Płockiej Rzymsko Katolickiej.- Zezwolenie tak ze strony Rodziców Nowo zaślubioney, iako też i z strony Matki Wielmożnego Jgnacego Apolinarego Ważyńskiego, iako obecnych przy tymże akcie Małżeństwa ustnie było oświadczone.- Tamowanie małżeństwa nie zaszło.- Małżonkowie Nowi oświadczaią iż nie zawarli umowy przedślubney.- Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i przez tychże został podpisany.-

K. Hilary Zawadzki proboszcz Płocki

Podpisy młodych:
Ignacy Ważyński, Rafalina Kowalewska
Podpisy świadków:
Konstanty Mostowski, Julian Dziewanowski 

 
1172
Akt ślubu<p>Ważyński Ignacy Tadeusz i Felicja Walerya Malicka
Akt ślubu

Ważyński Ignacy Tadeusz i Felicja Walerya Malicka
Działo się w Warszawie w parafii Wszystkich Świętych dwudziestego ósmego dnia Grudnia tysiąc dziewięćset czwartego roku / dziesiątego Stycznia tysiąc dziewięćset piątego roku o siódmej godzinie wieczorem. Oświadczamy, że w obecności świadków Władysława Włoczewskiego przysięgłego mierniczego mieszkającego w mieście Płocku przy ulicy Kollegialnej pod numerem dwieście osiemdziesiątym ósmym i Ludwika Pac obywatela mieszkającego w Warszawie obuch pełnoletnich, zawarto tego dnia religijny małżeński związek między: Ignacem Ważyńskim, wdowcem po Róży urodzonej Majewska zmarłej w Warszawie w parafii Najświętszej Maryi Panny w tysiąc dziewięćsetnym trzecim roku- nauczycielem siódmej dwuklasowej Warszawskiej miejskiego podstawowej męskiej szkoły, pięćdziesiąt lat od urodzenia, urodzonym w gubernialnym mieście Płocku, synem zmarłych Ignacego i Maryi urodzonej Kowalewska (z Kowalewskich) małżonków Ważyńskich, zamieszkałego w Warszawie przy ulicy Ogrodowej pod numerem osiemset trzydziestym siódmym w parafii Najświętszej Maryi Panny- i Felicją Waleryą Malicką, panną przy rodzinie, czterdzieści dwa lata od urodzenia, urodzoną w gubernialnym mieście Płocku, córką zmarłego Mariana i żyjącej Walerii urodzonej Dębska (z Dębskich) małżonków Malickich mieszkającą w Warszawie przy ulicy Chmielnej pod numerem tysiąc pięćset czterdziestym w tutejszej parafii. Małżeństwo to poprzedziły trzy ogłoszenia opublikowane w parafii Najświętszej Maryi Panny i tutejszej na dniach: dwunastym /dwudziestym piątym Grudnia, dziewiętnastym Grudnia, pierwszym / i dwudziestym szóstym Grudnia/ ósmym Stycznia tego roku. Nowo zaślubieni oświadczają że przedmałżeńskiej umowy między nimi nie zawarli. Pozwolenie na wstąpienie w związek małżeński dano Inspektorem Warszawskich Miejskich Szkół z dwudziestego trzeciego Grudnia tego roku nr 9222. Religijny obrzęd małżeński dokonany Księdzem Piotrem Busiekiewicz, kanonikiem w obecności Księdza kanonika Matuszewskiego. Akt ten nowożeńcom i świadkom przeczytany Nami i nimi podpisany.

Podpisy:
Ignacy Ważyński (podpisał się cyrylicą)
Felicja Walerya Malicka
Władysław Włoczewski (podpisał się cyrylicą)
Ludwik Pac
Ks. (...) 

 
1173
Akt ślubu<p>Ważyński Jan i Ludwika Faustyna Paprocka</p>
Akt ślubu

Ważyński Jan i Ludwika Faustyna Paprocka


Pisownia jak w oryginale
Działo się w Zagrobie dnia dwudziestego piątego Stycznia (szóstego Lutego) Tysiąc Osiemset pięćdziesiątego trzeciego roku o godzinie siódmey wieczór Wiadomo czyniemy że w przytomności świadków Józefa Smiegockiego lat pięćdziesiąt i Antoniego Bełkowskiego lat pięćdziesiąt maiących obydwoch Dziedziców części w Śniegocinie zamięszkałych na dniu dzieyszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo między Janem Ważynskim Kawalerem lat dwadzieścia ieden maiącym Synem Benedykta i Maryanny Ważynskich urodzonym w Bylinie a teraz w Sochocinach przy Rodzicach zamięszkałym, a Ludwiką Faustyną dwoch Jmion Paprocką Panną lat dwadzieścia maiącą Córką Jana i Frańciszki Paprockich urodzoną w Kamionkach a teraz w Śniegocinie przy Rodzicach zamięszkałą Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach po sobie idących Niedzielnych dwudziestym trzecim, trzydziestym Stycznia, i szóstym Lutego roku bieżącego w Parafiach Blichowskiey i Zagrobskiey iakoteż zezwolenie ustne Rodziców oboyga młodych obecnych temu aktowi nastąpiło Tamowanie Małżeństwa niezaszło małżonkowie nowi oświadczaią iż Umowy przedślubney niezawarli Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i przez Nas Samych podpisany został gdyż osoby w akcie wyrażone pisać nieumieią.
Xiądz Ludwik Smoleński Proboszcz Parafii Zagrobskiey_

 
 
1174
Akt ślubu<p>Ważyński Konstanty i Dramińska Tekla
Akt ślubu

Ważyński Konstanty i Dramińska Tekla
Działo się w Zagrobie dnia pierwszego /trzynastego Stycznia Tysiąc osiemset pięćdziesiątego szóstego roku o godzinie dwunastej wpołudnie Wiadomo czynimy że w przytomności Świadków Jana Garwackiego lat czterdzieści i Franciszka Grodkiewicza lat pięćdziesiąt maiących obydwoch służących w Jaroszewie na dniu dzisiejszym zawarte zostało Ryligijne Małżeństwo pomiędzy Konstantym Ważynskim wdowcem po niegdy Annie z Przedpełskich zmarłej dnia czternastego Września roku zeszłego lat trzydzieści maiącym synem niegdy Benedykta i Małgorzaty Ważynskich urodzonym w Sochocinie Praga a teraz w Leszczynie szlacheckim na służbie zostaiącym, i Teklą Ludwika dwóch Jmion Dramienską Panną lat dwadzieścia dwa maiącą córką niegdy Antoniego i Antoniny Dramienskich urodzoną w Kucharach Parafii Bonisławskiej a teraz w Jaroszewie na służbie zostaiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach po sobie następnych Niedzielnych iedenastym, osiemnastym i dwudziestym piątym Listopada roku zeszłego w Parafii Zagrobskiej, iako też zezwolenie ustne Wuia młodej obecnego temu aktowi nastąpiło Tamowanie Małżeństwa nie zaszło Małżonkowie nowi oświadczaią iż umowy przedślubnej nie zawarli Akt ten Stawaiącym i Świadkom przeczytany i przez Nas samych podpisany został gdyż osoby w akcie wyrazone pisać nieumieią
Xiądz Ludwik Smoleński Proboszcz Parafii Zagrobskiej Dziekan Płocki Utrzymujący Akta Metryczno Cywilne.Tekla Ludwika 

 
1175
Akt ślubu<p>Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska
Akt ślubu

Ważyński Marian Ambroży i Teodozja Teodora Jabłońska
Działo się w Imielnicy dnia ośmnastego Listopada tysiąc ośmset sześdziesiątego roku o godzinie trzeciey po południu. Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Teodora Świdzińskiego młynarza w Ośnicy zamieszkałego lat czterdzieści i Antoniego Kraszubskiego, lat czterdzieści pięć liczącego cieśli w Borowiczkach zamieszkałego, na dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małżeństwo między Maryanem Ważyńskim żołnierzem Wojsk Carsko Rosyjskich dymisyonowanym w Borowiczkach zamieszkałym urodzonym w mieście Bielsku z niegdy Antoniego i Agnieszki z Wysockich, małżonków Ważyńskich, lat czterdzieści maiącym, a Panną Teodorą Jabłońską, córką Szymona i Anny z Fachów małżonków Jabłońskich stolarzy, urodzoną w Podolszycach przy rodzicach w Borowiczkach zamieszkałą lat ośmnaście maiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach czwartym, jedenastym i ośmnastym Listopada roku bieżącego w kościele parafialnym Imielnickim tudzież ustne zezwolenie rodziców nowozaślubionej.- Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Obrzęd ten religijny dopełniony został przez podpisanego Rządcę Parafii.- Po czem akt ten stawaiącym i świadkom odczytany przez Nas zawieraiącego związek małżeński i Teodora Świdzińskiego podpisany został inne osoby w Akcie wymienione oświadczyły iż pisać nieumieią.

Podpisy:
Marian Ważyński
Xiądz Rafał Kolczyński kommendarz Parafii Imielnickiej utzymujący akta Stanu Cywilnego
 

 
1176
Akt ślubu<p>Ważyński Paweł i Gawlińska Małgorzata
Akt ślubu

Ważyński Paweł i Gawlińska Małgorzata
Łoniewo.
Działo się w Wsi Woźniki dnia dwudziestego osmego maja Tysiąc ośmset trzydziestego trzeciego roku o godzinie czwartey po południu – Wiadomo czynimy iż w przytomności świadków Piotra Chyczewskiego lat czterdzieści pięć i Feliksa Kolczynskiego lat czterdzieści sześć maiących obydwóch dziedziców cząstkowych w Łoniewie zamięszkałych, na dniu dzisieyszym zawarte zostało Religijne Małżeństwo, między Pawłem Ważyńskim wdowcem dzierżawcą zamieszkałym w Łoniewie synem iuż nieżyiących Adama i Maryanny Ważyńskich dziedziców cząstkowych mięszkałych w Łoniewie lat czterdzieści siedm maiącym – a Panną Małgorzatą Gawlińską córką Mateusza i Maryanny Gawlińskich małżonków kopczarzy w Łoniewie zamięszkałych przy Rodzicach zostaiącą urodzoną w Juryszewie lat dziewiętnaście maiącą. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzie w dniach dwunastym dziewiętnastym i dwudziestym szóstym bieżących miesiąca i roku dni niedzielnych w parafii woźnickiej, iakoteż zezwolenie ustne obecnych aktowi małżeństwa Rodziców nowo zaślubionen. Tamomawanie małżeństwa nizaszło. Małżonkowie nowi oświadczaią iż niezawarli umowy przedślubnej. Akt ten stawaiącym i świadkom przeczytany i przez Nas podpisany został. Nowożeńcy i Świadki pisać nieumieją.-
Xiądz Piotr Duchaczewski Kommendarz Parafii Woźniki. 

 
1177
Akt ślubu<p>Ważyński Stanisław i Jadwiga Rybicka
Akt ślubu

Ważyński Stanisław i Jadwiga Rybicka
Działo się w mieście Płocku Maja pierwszego/ trzynastego dnia, tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego czwartego roku, o siódmej godzinie po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków: Józefa Królikowskiego dwadzieścia dziewięć lat i Feliksa Atlińskiego trzydzieści sześć lat od urodzenia, pracowników w Płocku mieszkających zawarto dnia dzisiejszego religijny małżeński związek między Stanisławem Ważyńskim, dwadzieścia sześć lat, kawalerem pracownikiem, tymczasem urlopowanym żołnierzem synem zmarłych Mariana i Teodozji z Jabłońskich małżonków Ważyńskich pracowników, urodzony w Płocku i tu mieszkający , i Jadwigą Rybicką panną, córką zmarłego Franciszka i Ludwiki z Grzybaczewskich małżonków Rybickich rolników , urodzoną we wsi Mirosław Płockiego powiatu a teraz Płocku jako służąca mieszkająca , dwadzieścia dwa lata od urodzenia. Małżeństwo poprzedziły trzy zapowiedzi przedślubne opublikowana w parafialnym Płockim kościele, w dniach: dwudziestego dziewiątego Kwietnia, szóstego i trzynastego Maja / siedemnastego, dwudziestego czwartego Kwietnia i pierwszego maja / bieżącego roku. Nowopoślubieni oświadczyli, że przedślubnej umowy nie zawierali. Religijnego obrzędu połączenia małżeństwa udzielił Ksiądz Albin Tomaszewski Wikariusz Płockiej parafii. Akt ten nowożeńcom i świadkom niepiśmiennym przeczytano, Nami tylko podpisano.
Utrzymujący akta Stanu Cywilnego.
Ks. A. Tomaszewski

 

 
1178
Akt ślubu<p>Wernik Tomasz i Justyna Jankowska
Akt ślubu

Wernik Tomasz i Justyna Jankowska
Roku tysiąc ośmset siedmnastego dnia dwudziestego czwartego listopada o godzinie wpół doczwarty po po południu przed Namy Proszczem Rogotwórskim Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Rogotwóeskiey Powiatu i Woiewództwa Płockiego stawił się Sławetny Tomasz Wernik kawaler rok dziewiętnasty kończący podług złożoney przed Namy metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Gralewskiego w asystencyi Oyca swego Sławetnego Szymona Wernika owczarza i Matki Julyanny Piaseckiey w Przeciszewie Gminie Zagrobskiey przy Rodzicach mieszkający. Stawiła się także Sławetna Justyna Jankowska Panna rok ośmnasty pędząca podług złożoney przed Namy metryki wyiętey z ksiąg Kościoła Ciachcińskiego w asystencyi Oyca swego Sławetnego Gaspra Jankowskiego (piszący akt miał zapewne na myśli Kacpra) i Matki Petroneli Wieczorkowskiej Owczarzy w Ciszewie Dużem Gminie Rogotwórskiey przy Rodzicach będącą. Strony stawaiące żądaią, abyśmy do ułożonego pomiędzy niemi obchodu małżeństwa przystąpili którego zapowiedzi ogłoszone i na Drzwiach Domów Gminnych Rogotwórskiego i Zagrobskiego przybite były pierwsza dnia drugiego a druga dnia dziewiątego obydwa miesiąca listopada roku bieżącego o godzinie dwunastey w południe. Dgy żadnem tamowaniu przeciw rzeczonemu małżeństwu uwiadomieni nie zostaliśmy a Rodzice ninieyszem na odchód Małżeństwa zezwalaią” przychylaiąc się przeto do wspomnianego żądania stronom i świadków wyży wymienionych Papierów iako i działu szóstego Kodexu Napoleona w tytule o Małżeństwie zapytaliśmy się przyszłego Małżonka i przyszły Małżonki czyli chcą pobrać się z sobą. Na co gdy każde z nich oddzielnie odpowiedziało że taka ich iest wola ogłaszamy w Jmieniu Prawa że Sławetni, Tomasz Wernik z Justyną Jankowską małoletni są połączeni z sobą węzłem Małżeństwa czego spisaliśmy akt w przytomności uczciwych Benedykta Gronowicza owczarka z Lipna lat trzydzieści siedm liczącego, Antoniego Ziółkowskiego Dzierżawnego Posysora z Dąbrówka lat pięćdziesiąt rachuiącego, Mateusza Staniszewskiego Gospodarza Czynszowego z Bromierza lat trzydzieści ośm liczącego, Jana Dziukowskiego Kopczarza z Ciszewa dużego lat pięćdziesiąt dwa maiącego który stronom i świadkom przeczytawszy gdy ci pisać nieumieią sami onego podpisaliśmy.

Ksiądz Gabryel Gawroński Proboszcz Rogotwórski Urzędnik aktu Cywilnego.

oraz dopisane nad wierszem „ przychylaiąc się przeto do wspomnianego żądania zaświadcza się. Ksiądz Gabryel Gawroński Proboszcz Rogotwórski Urzędnik Stanu Cywilnego. 

 
1179
Akt ślybu<br>Zglenicki Franciszek i Salomea Winnicka
Akt ślybu
Zglenicki Franciszek i Salomea Winnicka

 
 
1180
Anna Owsianna
Anna Owsianna

Różna forma i pisownia imienia i nazwiska

 
 
1181
Antoni Kajetan Skarbek Ważyński - podpis
Antoni Kajetan Skarbek Ważyński - podpis
 
 
1182
Antoni Ważyński - podpis
Antoni Ważyński - podpis
 
 
1183
Baboszewo - Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Baboszewo - Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej
Parafia powstała prawdopodobnie w pierwszej połowie XIII w., bowiem już w 1254 r. wymieniona była kaplica istniejąca w Baboszewie. Nie wiemy, jak wyglądała owa kaplica, być może była to niewielka budowla romańska, która jako pierwsza świątynia służyła wiernym. Drugi kościół drewniany został zbudowany w latach 1575-1586 przez dziedzica Mikołaja Brzeskiego. Kościół był konsekrowany pod wezwaniem św. Urbana i Marii Magdaleny. Do kościoła przylegały dwie kaplice, jedna drewniana, druga murowana. W 1642 r. Stanisław Wojciech Brzeski, kanonik płocki, ufundował. w kościele altarię MB Częstochowskiej. Kościół spłonął w 1702 r. Trzeci kościół, także drewniany, przy którym była murowana kaplica, wybudował ks. Walenty Wyszkowski. W 1765 r. pożar strawił go całkowicie. Czwartą światynię budowała parafia w latach 1765-1767, przy znacznej pomocy kolatorów i staraniem ks. Józefa Rykaczewskiego. Konsekrował ją w 1774 r. bp Jan Dembowski. Remontowana była w 1859 i 1904 r., a w 1908 r. spłonęła.
Obecny, murowany, neogotycki kościół, wybudowano w latach 1909-1914 staraniem ks. Stanisława Sulińskiego, według projektu Stefana Szyllera. W1928 r. konsekrował go bp Antoni Julian Nowowiejski. W 1925 r. sprowadzono do kościoła obraz Matki Boskiej Częstochowskiej i umieszczono w głównym ołtarzu. W latach 1955-1956 wykonano polichromię wnętrza kościoła i sprawiono boczne ołtarze. Prace renowacyjne w kościele przeprowadzi. także ks. Jan Chmieliński.
Źródło: http://www.diecezjaplocka.pl 
 
1184
Berdowszczyzna na starych mapach
Berdowszczyzna na starych mapach
 
 
1185
Bitkowice na starych mapach
Bitkowice na starych mapach
 
 
1186
Borowik Karol<br>Indeks represjonowanych
Borowik Karol
Indeks represjonowanych

Źródło: http://www.indeksrepresjonowanych.pl/int/wyszukiwanie/94,Wyszukiwanie.html 
 
1187
Budy Adamowe
Budy Adamowe

Teren wsi pierwotnie pokrywał las, który na początku XIX wieku zaczęto trzebić, powstało wtedy kilka chat drwali zajmujących się wycinką i wypalaniem węgla drzewnego. Takie "leśne" domy powszechnie w Polsce nazywano wtedy "budami". Jeden z osadników miał zapewne na imię Adam i stąd właśnie na mapie Królestwa Polskiego z 1839 roku można odnaleźć miejscowość oznaczoną jako Adamowe Budy. Z czasem przyjęła się współczesna nazwa.
Miejscowość należała do gminy Ratowo i jest wymieniona w spisie wsi należących do tej gminy z 1888 roku. Bardziej szczegółowe dane pochodzą z 1900 roku, w tym czasie było tu 7 domów i 96 mieszkańców, obszar wsi wynosił 367 mórg.
W 1921 roku przeprowadzono pierwszy spis powszechny, według niego było tu 14 domów i 100 mieszkańców, wszyscy byli Polakami i katolikami.
Źródło: http://strzegowo.pl/cms/1090/adamowo_ 
 
1188
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Carski akt łaski dla Porfirego Ważyńskiego i innych polskich zesłańców.
Źródło: Kurier Warszawski nr 113 z dnia 19 kwietnia / 1 maja 1857 roku 
 
1189
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy.
Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
Cerkiew pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Niskienicze k/ Włodzimierza, wieś na Wołyniu w zachodniej części Ukrainy. Miejsce spoczynku wojewody kijowskiego, Adama Kisiela, fundatora światyni.
 
 
1190
Cywiny Górne na starych mapach
Cywiny Górne na starych mapach
 
 
1191
Cywiny Litwinki na starych mapach
Cywiny Litwinki na starych mapach
 
 
1192
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny 
 
1193
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska<br>
Czernis Michał i Krystyna Tomaszewska

Pismo w sprawie rewalidowacji ślubu Michała i Krystyny

Do przełożonego Klasztoru Werkowskiego JX. Kucewicza

W skutek przedpisania JW. Biskupa z dnia 10 Czerwca za nr 966 zechce X. Przełożony ślub nieważnie zawarty między Michałem Czernisem i Krystyną Tomaszewską rewalidować. Ślub powtórnie dać należy, tylko w obce dwóch świadków, po odbytym examinie przedślubnym,- zapisać nową metrykę i przy niej dyspensę JW. Biskupa złożyć, a przy dawniejszej metryce w księdze należy zrobić adnotacyą, że ten ślub był rewalidowany.- Obu zaś za fałszywe zeznanie na examinie i tak niegodne oszukaństwo, jako też kazirodzkie pożycie przed ślubem, osadzić na rekollekcye po ślubie na miesiąc w szpitalu, lecz nie pierwiej aż czas większych robot gospodarszich przejdzie.- O dniu ślubu i odbyciu rekollekcyi raportu czekać będę.-

X. J. Szyłeyko Dziekan M. Wilna.-

N. 617
11 Czerwca 1850 r.
od Dziekana M.Wilna 
 
1194
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego
Darowizna na rzecz Uniwersytetu wileńskiego

ZAPIS SKARBEK WAŻYŃSKIEJMarja Skarbek Ważyńska w testamencie, sporządzonym w Warszawie dn. 17 lutego 1920 r. i zatwierdzonym 21.III. - 8.IV. 1921 r. przez Sąd Okręgowy wileński, zapisała wydziałowi teologicznemu roczną rentę w kwocie 15.000 marek (1) i dwa majątki, Buciowszczyznę i Korzyść, posiadające 159 dziesięcin lasu, uprawnej ziemi 41 dz., gruntu pod lasem 194 dz., łąk 13 dz., razem około 400 dziesięcin, ogólnej wartości 101.194 rubli (2). Spadkobiercy jednak zamierzali obalić testament. Obdarzone przez testatorkę instytucje poszły na kompromisowy układ (3), który dał zapisobiorcom 14% zapisów. Z masy spadkowej wydziałowi teologicznemy przypadła 61 hektarowa działka przy folwarku Bobry, zawierająca 22 hektary bagna, nieco łąk i pastwisk trochę starszego lasu i las młody (4). Ponieważ parcela nie dawała żadnego dochodu, opieka zaś nad lasem wymagała stałych wydatków, wydział sprzedał las i z uzyskanej pieniężnej kwoty utworzył stypendjum imienia Marji Skarbek Ważyńskiej (5).

(1) W przerachowaniu (rozp. 14. V. 1924, Dz. U. Rz. P., Nr. 24, poz. 441) 697 zł.

(2) Odnośny ustęp testamentu: "VI, będą wypłacać po wieczne czasy następującym instytucjom społecznym i filantropijnym co rok z dołu: 1) teologicznemu wydziałowi Uniwersytetu wileńskiego po 15.000 marek...Niezależnie od tego z wyszczególnionych wyżej majatków moich zapisuję... 3) majątki Buciowszczyznę i Korzyść z należącemi do nich lasami na wydział teologiczny Uniwersytetu wileńskiego" (Arch. wydz. teolog.) Według dokonanego przez pp. Świętorzeckiego i Moraczewskiego szacunku wartości zapisu wyrażała się w 101.194 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Zygmunta Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(3) Skarbek Ważyńska zrobiła również zapisy na Macierz Szkolną, na Dom Serca Jezusowego, Seminarjum Duchowne, na inwalidów, ochronkę św. Kazimierza

(4) Szacunek działki 14.970 rb. (Arch. wydz. teolog., pismo Z. Jundziłła z dn. 20. VII. 1923).

(5) Sprzedaż lasu dała 5.311 dol. Netto.
 

 
1195
Dekret
Dekret
Dekret z dnia 12 stycznia 1922 roku informujący o wywłaszczeniu gruntów będących własnością Jana Skarbka Tłuchowskiego. 
 
1196
Dłużniewski Ludwik - tablica
Dłużniewski Ludwik - tablica
Tablica pamiątkowa w kościele w Czerwińsku 
 
1197
Folwark Janikowo na starych mapach
Folwark Janikowo na starych mapach
 
 
1198
Folwark Sielec na starych mapach
Folwark Sielec na starych mapach
 
 
1199
Folwark Wilkowiec na starych mapach
Folwark Wilkowiec na starych mapach
 
 
1200
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
Garwolewo Bryńdy (Bryndy) na starych mapach
 
 

    «Przegl. «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dalej»